Program konferencie EnergyCamp 2015

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

23.04.2015 - štvrtok

  8:00 9:30 Registrácia účastníkov  
9:30 9:45 Ing. Kosa Pavol (Národná energetická spoločnosť, a.s.)
Ing. Stanek Ján (CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.)
Zahájenie konferencie
Legislatíva a financovanie 9:45 10:05 Dr. Ing. Šoltésová Kvetoslava, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica Akčný plán energetickej efektívnosti a financovanie opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a využívanie OZE (detaily prednášky)
Akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020 sa SR zaviazala znížiť konečnú energetickú spotrebu o 23% a primárnu energetickú spotrebu o 20%. Na plnenie cieľa úspor energie neboli zavedené povinné schémy pre dodávateľov energie, ale SR využila alternatívu, dosiahnuť stanovený cieľ politickými opatreniami. Jedným z týchto opatrení je aj poskytovanie podpory z európskych investičných a štrukturálnych fondov a to prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.
10:05 10:25 Ing. Obšívaný Miroslav, SZVT, STEFE SK, a.s. Legislatíva v tepelnej energetike v praxi (detaily prednášky)
V súčasnosti je v platnosti novela zákona o tepelnej energetite, avšak jej aplikácia v praxi prináša nejednotný výklad, najmä z pohľadu stavebných úradov, ktoré nemajú jednotnú metodiku a usmernenia z rezortného ministerstva, ako aj rôzny prístup zo strany primátorov miest k problémom centrálneho zásobovania teplom. Druhou vážnou otázkou je regulácia cien tepelnej energetiky podľa súčasných predpisov najmä pre rok 2016 a v novom regulačnom období 2017-2021. Diskusný príspevok – prednáška by mali otvoriť odbornú diskusiu na tieto témy.
10:25 10:45 Ing. Kosa Pavol, Národná energetická spoločnosť, a.s. Zákon o energetickej efektívnosti č.321/2014 Z. z. v súvislostiach praxe (detaily prednášky)
Krátka úvaha nad súvislosťami nového zákona o energetickej efektívnosti, jeho možnosti, prínosy a úskalia vo vzťahu k praxi v energetike.  Pohľad z druhej strany (tí ktorí majú šetriť), a možno aj z boku (poradenstvo, energetické služby) vzhľadom na  pôsobenie v súkromnej firme, ktorá má časť portfólia zameranú práve do tejto oblasti.
10:45 11:10 Prestávka na kávu
11:10 11:30 Ing. Dian Miroslav, Energy System Group s.r.o.
Ing. Holúbek Marián, Energy System Group s.r.o.
Možnosti financovania projektov cez úverovo-grantové linky EBRD, EIB a iné schémy. Technická asistencia a pomoc pri investíciách do energetickej efektívnosti a OZE. (detaily prednášky)
Okrem možností využitia podpory z fondov EÚ existujú na Slovensku aj viaceré programy na podporu energetickej efektívnosti a projektov OZE. Jedná sa hlavne o úverovo-grantové linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskej investičnej banky (EIB)
- EBRD
- Program MUNSEFF je zameraný pre obce, mestá, územné celky.
- Oprávnení žiadatelia pre financovanie z programu MunSEFF II sú:
- Municipality, spoločnosti vo vlastníctve municipalít, súkromné spoločnosti poskytujúce služby verejnosti, ESCO realizujúce investície do projektov energetickej efektívnosti v spolupráci s jednou alebo viacerými municipalitami
- SLOVSEFF - program je určený pre súkromný sektor, ale aj SVB. Oprávnené projekty sú energetická efektívnosť v priemysle, OZE, v malom obnova bytových domov. Program môžu využiť aj ESCO spoločnosti
- EIB
- Green Initiative – program e určený pre malé a stredné podniky, ale aj SVB. Oprávnené projekty sú energetická efektívnosť v priemysle, OZE, obnova bytových domov
Vybrané projekty a opatrenia projektov energetickej efektívnosti a OZE z vyššie uvedených programov.
Prípadové štúdie 11:30 12:00 Ing. Ferjanček Peter, CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Aplikácia trigenerácie v priemyselnom podniku (detaily prednášky)
História teplárenskej výroby v podtatranskom meste Svit siaha až do r. 1934, do obdobia spätého s jeho samotným založením svetoznámou podnikateľskou rodinou Baťovcov. Za uplynulých 80 rokov svojej existencie využívala na výrobu tepla a elektriny najrozmanitejšie technológie na báze spaľovania všetkých druhov tradičných fosílnych palív. Inštalovaný výkon teplárne dosiahol svoj vrchol v r. 1992 (302 MWt a 18,4 MWe). Po odstavení mimoriadne ekologicky zaťažujúcej a energeticky náročnej výroby celofánu sa stala vtedajšia tepláreň z hľadiska jej výkonu, a z toho prameniacej nízkej účinnosti, absolútne nekompatibilnou s novými energetickými potrebami zvyšného odberateľského portfólia. Manažment spoločnosti preto vypracoval koncepciu úplne novej, zásadnej technologickej zmeny zdroja energií. Na „zelenej lúke“ následne v rokoch 2009 - 2010 spoločnosť vybudovala novú kogeneračnú tepláreň na báze plynových spaľovacích motorov, ktorá bola v r. 2011 rozšírená o trigeneračnú nadstavbu. Novovybudovaný zdroj v súčasnosti disponuje inštalovaným výkonom 31 MWt, 12 MWe, 7,5 MWch a zásobuje vyprodukovanými energiami okrem všetkých odberateľov v rámci priemyselného areálu CHEMOSVIT, prostredníctvom systému CZT tiež rozhodujúcu časť komunálnej a bytovej sféry mesta Svit. Tepláreň CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. v súčasnosti predstavuje to najmodernejšie a najefektívnejšie, čo je možné v sektore priemyselnej energetiky v Európe uvidieť.
12:00 12:30 Ing. Keseli Silvester, Microwell spol. s r.o., Šaľa Súčasný stav techniky pri výrobe chladu z tepla, možnosti v oblasti CZT (detaily prednášky)
Absorbčné chladiče: princíp, rozdelenie na základe pohonného teplonosného média, využiteľné parametre, porovnanie z hľadiska účinnosti, hydraulické okruhy abs. Chladiča, výhody/nevýhody, typické možnosti aplikácie, referencie z oblasti CZT.
12:30 13:00 Ing. Janáč Martin, Veolia Energia Slovensko, a.s. Kogenerácia v mestskej časti Bratislava – Petržalka (detaily prednášky)
Ako a prečo sme inštalovali 18 kogeneračných jednotiek v Petržalke a aké sú skúsenosti po prvom roku ich prevádzky.
13:00 14:00 OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
Prípadové štúdie 14:00 14:30 Ing. Koršepa Ľubomír, Viessmann s.r.o. Efektívna výroba elektrina/teplo v tepelnom hospodárstve Štúrovo s využitím nízkopotencionálneho tepla (detaily prednášky)
V roku 2013 bola uvedená do prevádzky energocentrála vo firme Enerbyt Štúrovo o tep. výkone 17,6 MW a el. výkone 0,8 MW. Obsahom prednášky je hydraulická schéma zapojenia BHKW s tepelnými čerpadlami a teplovodnými kotlami a ekonomické zhodnotenie investície
14:30 15:00 Ing. Izák Peter, ATP s.r.o., Bratislava Skúsenosti s návrhom a realizáciou systému riadenia paroplynovej elektrárne v Nigéri (detaily prednášky)
Najmodernejšie energetické technológie našli uplatnenie aj v Nigérii - najrýchlejšie sa rozvíjajúcej krajiny v Afrike. Technické riešenie systému riadenia elektrárne a organizačné zabezpečenie práce v náročných podmienkach. Zaujímavosti a špecifiká práce pri výstavbe elektrárne cementárne Ibese Dangote Cement Plant
15:00 15:15 Smrekovský Štefan, DATATHERM, spol. s r.o. Nový ekologický kogeneračný zdroj na drevnú biomasu v teplárni v meste Kopřivnice. Efektívna výroba elektriny, pary a tepla z biomasy pre automobilku a mesto (detaily prednášky)
Rekonštrukcia starej uhoľnej kotolne a modernizácia teplárne v meste Kopřivnice. Diverzifikácia palivovej základne, dodávka a inštalácia kogeneráčného zdroja na drevnú biomasu. Kombinovaná výroba elektriny a technologickej pary, tepla z biomasy pre automobilku a mesto Kopřivnice. Základné informácie o technológii, skúsenosti z prevádzky.
15:15 15:35 Prestávka na kávu  
MaR a IT technológie 15:35 16:10 Ing. Stanek Igor, CHASTIA s.r.o. Komplexný informačný systém CHASTIA pre výrobcov a distribútorov energií, GIS (detaily prednášky)
16:10 16:40 Mgr. Izakovič Matúš, ESM Yzamer s.r.o. Energy management Heat2go. Monitoring spotrieb energií pre všetky zariadenia a aktívna regulácia vykurovania a výroby elektrickej energie (detaily prednášky)
Smart metering a smart billing - Naša platforma Heat2go, MaR a dátové previazanie s monitoringom spotrieb, Mobilné zariadenia a sledovanie spotrieb, Smart vyúčtovanie spotrieb energií
16:40 17:00 Ing. Michlík Ján, SLOVANET a.s. Vaše IT peniaze hore komínom (detaily prednášky)
Návod, ako v dnešnej dobe ísť s najnovšími trendami v IT priemysle a zároveň šetriť prevádzkové náklady podniku. Zmeňte vaše neprehľadné investície na pravidelné poplatky a z ušetrených peňazí získate nadštanardné služby starostlivosti o IT infraštruktúru.
17:00 17:20 Prestávka na kávu  
17:20 17:35 Ing. Brunner Ján, STEFE, a.s. Zber dát z meračov v skupine STEFE (detaily prednášky)
Prednáška sa zaoberá postupným rozvojom zberu dát z meračov (tepla, vodomerov, elektromerov) ktoré sú používané v skupine STEFE. Využitím rôznych spôsobov komunikácie s meračmi (rádio, metalické spojenie, optické spojenie, ...) ako aj spôsob spracovania surových dát z meračov
17:35 17:55 Zandl Patrick, Energomonitor, s.r.o. Energetické úspory v prostredí stredných firiem (detaily prednášky)
Aké sú konkrétne príklady a postupy pre hľadanie energetických úspor v prostredí menších a stredných firiem? V skutočnosti najčastejším hriechom je šlendrián, nedodržanie technologického postupu alebo metodika nezodpovedajúce súčasnej praxi. Ako s takými stratami bojovať a ako k tomu využiť online prehľad o spotrebe energií?
17:55 18:15 Ing. Piteľ Ján PhD., PAUFEX, s.r.o. MaR a systém riadenia zdroja (detaily prednášky)
Pri návrhu merania a regulácie resp. systému riadenia zdroja tepla je potrebné uvažovať so spôsobom jeho prevádzky v budúcnosti, čo má zásadný vplyv na použité technické riešenie. V prednáške budú prezentované možné riešenia a niektoré skúsenosti s návrhom a realizáciou systémov riadenia a MaR výroby a dodávky tepla
21:00 00:00

Spoločenský večer v bazénoch Blue Sapphire v AQUACITY Poprad a najväčšom wellness Fire & Water Wellness & Spa Centrum v strednej európe AquaCity Poprad, občerstvenie, drinky

24.04.2015 - piatok

  7:30 8:15 Registrácia účastníkov  
Energetický manažment 8:15 8:40 Ing. Bednarič Branislav, Alfa Laval Slovakia s..r.o. Vplyv návrhu doskových výmenníkov tepla na celkovú účinnosť systémov vykurovania a chladenia (detaily prednášky)
Výkon zohráva kľúčovú úlohu v systémoch vykurovania a chladenia a z tohto dôvodu je dôležité, aby každý komponent dosahoval parametre uvedené v jeho technických špecifikáciách. Poddimenzovaný výmenník tepla v aplikáciách vykurovania a chladenia môže mať za následok zvýšenie prevádzkových nákladov. K navýšeniu prevádzkových nákladov dochádza z dôvodu zvýšenia príkonu čerpadiel a samotných zdrojov tepla a chladu. Použitím výmenníkov tepla s certifikovaným výkonom šetríte energiu, životné prostredie a peniaze!
8:40 9:20 Ing. Dzuro Ladislav, Grundfos s.r.o.
Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA s.r.o. Poprad, CHASTIA s.r.o.
Optimalizácia riadenia čerpadiel vo vykurovacích systémoch (detaily prednášky)
Legislatívne zmeny EÚ, týkajúce sa čerpacej techniky "Smernice o ecodesigne". Spôsoby riadenia čerpadiel vo vykurovacích systémoch, možnosti komunikácie, pripojenie na riadiaci systém. Grundfos Pump Audit - nástroj na optimálny návrh čerpadla na jestvujúci systém.  Optimalizácia riadenia čerpadiel v systémoch CZT.
09:20 09:40 Prestávka na kávu
09:40 09:55 Ing. Ruňanin Róbert, COFELY a.s. Energetické úspory metódou EPC a ich aplikácia v praxi (detaily prednášky)
Popis spolupráce medzi zákazníkom a dodávateľom v poskytovaní energetických služieb metódou Energy Performance Contracting (EPC).  Model EPC spolupráce  predstavuje komplexnú energetickú službu, ktorá zahŕňa prípravu, realizáciu a následné dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov realizovaných energeticky úsporných opatrení, vrátane splácania investičných nákladov z dosiahnutých, dodávateľom garantovaných úspor prevádzkových nákladov na energie. Príklad realizácie konkrétneho projektu metódou EPC v meste Malacky.
09:55 10:15 Ing. Pieger Richard, RWE Slovensko, s.r.o.
Kříž Filip, doublepower!! s.r.o.
Modernizácia priemyselného osvetlenia s financovaním z garantovaných úspor (EPC) (detaily prednášky)
Väčšina priemyselných a logistických objektov má stále neefektívne osvetlenie, na ktorého prevádzke sa po modernizácii dá ušetriť desiatky percent. Ak to povaha prevádzky umožňuje, ďalšie výrazné úspory môže doniesť systém riadenia osvetlenia (podľa denného svetla, pohybu zamestnancov, výrobného plánu). Navyše, v množstve hál je úroveň osvetlenia výrazne pod požiadavkou noriem a staré svietidlá si vyžadujú vysoké náklady na údržbu. Po modernizácii osvetlenia sa tak výrazne zvýši pracovná pohoda zamestnancov a prevádzková spoľahlivosť ako aj znížia náklady na nové zdroje. Rekonštrukcia osvetlenia môže priniesť ďalšie možnosti zefektívnenia prevádzky (napr. riadenie štvrťhodinových maxím, apod.). V prezentácii bude predstavený úspešný projekt modernizácie osvetlenia v priemysle vr. príkladu financovania z garantovaných úspor formou EPC
10:15 10:45 Ing. Čurka Daniel, PhD., COFELY a.s.
Ing. Stančík Stanislav, COFELY a.s.
Predstavy a realita pri zavádzaní energetického manažmentu do praxe. (detaily prednášky)
Skúsenosti so zavádzaním Energetického manažmentu do praxe v rámci projektu EPC Malacky. Od riešenia koncepcie až po reálne prepojenie na pult EM na oddelení Energetických služieb v sídle spoločnosti. Popis úskalí spojených s reálnym stavom techniky daných objektov a možnosti ich monitorovania a trendovania údajov potrebných k analýzam spotrieb. Spôsob vyhodnocovania dosiahnutých úspor a forma implementácie potrebných opatrení vychádzajúcich z EM. Možnosti zavádzania doplňujúcich opatrení mimo zmluvu EPC vedúcich k ďalším úsporám energií  na základe zžívania sa s riešeným objektom.
10:45 11:05 Prestávka na kávu
11:05 11:35 Ing. Oravec Gabriel, CHASTIA s.r.o. Softvérové riešenie CHASTIA pre energetický manažment výrobcov tepla (detaily prednášky)

V dnešnom svete netreba zdôrazňovať cenu energií, k ich efektívnejšiemu využívaniu je potrebné získavať informácie rýchlo a komplexne. Prednáška je zameraná na poukázanie niektorých možnosti zvýšenia efektivity riadenia výroby a distribúcie tepla, od zberu dát až po analýzu za použitia softvérového riešenia Chastia FM. 

11:35 12:00 Ing. Bartoš Milan, Bratislavská teplárenská, a.s. Časový priebeh denného zaťaženia v rozsiahlych sústavách CZT (detaily prednášky)
Časový priebeh denného zaťaženia v teplárenských sústavách. Vplyv nočných útlmov ÚK a TÚV, zabezpečenie výkonových špičiek. Využitie údajov z meračov tepla OST, pre zistenie časového priebehu odberu tepla v teplárenskej sústave
12:00 12:20 Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA s.r.o. Poprad, CHASTIA s.r.o. Hydraulické vyregulovanie systému TV v budovách a ich vplyv na systémy CZT (povinnosť inštalovať do konca roku 2015) (detaily prednášky)
Do konca roku 2015 je legislatívna povinnosť pre správcov bytových domov vyregulovať cirkuláciu TV v objektoch nad 1000 m2. Prednáška sa venuje technickým riešeniam hydraulického vyregulovania cirkulácie TV v budovách, v závislosti od typov zásobovania TV vyskytujúcich sa v praxi, a ich vplyvu na systémy CZT.
13:00 15:00

Exkurzia do kogeneračnej teplárne s centrálnou výrobou chladu z tepla v spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.